教室時間表

< >
10/7
MON
A
B
10/8
TUE
A
B
10/9
WED
A
B
10/10
THU
A
B
10/11
FRI
A
B
10/12
SAT
A
B
10/13
SUN
A
B
< >
10/14
MON
A
B
10/15
TUE
A
B
10/16
WED
A
B
10/17
THU
A
B
10/18
FRI
A
B
10/19
SAT
A
B
10/20
SUN
A
B
< >
10/21
MON
A
B
10/22
TUE
A
B
10/23
WED
A
B
10/24
THU
A
B
10/25
FRI
A
B
10/26
SAT
A
B
10/27
SUN
A
B
< >
10/28
MON
A
B
10/29
TUE
A
B
10/30
WED
A
B
10/31
THU
A
B
11/1
FRI
A
B
11/2
SAT
A
B
11/3
SUN
A
B
7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(1/28)

玉門舞集
十月週一下午 (1/4)

小麥老師
演唱會

玉門舞集
(1/4)

玉門舞集
(2/5)

Yuki

小麥老師
演唱會

玉門舞集
(2/5)

玉門舞集
(2/5)

圓圓
成人流行MV舞蹈課程 (2/8)

玉門舞集
十月週五晚上 (2/4)

小麥老師
演唱會

玉門舞集
(2/4)

小麥老師
演唱會

小麥老師
演唱會

Randall
(11/30)

米夏
兒童流行街舞 (7/9)

7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(2/28)

玉門舞集
十月週一下午 (2/4)

玉門舞集
(2/4)

玉門舞集
(3/5)

玉門舞集
(3/5)

玉門舞集
(3/5)

圓圓
成人流行MV舞蹈課程 (3/8)

Angelina
(1/6)

Daniel Lee

玉門舞集
十月週五晚上 (3/4)

玉門舞集
(3/4)

芋圓
Audition

Fanko
Hip Hop (2/15)

夹夹
(1/2)

圓圓
兒童流行舞蹈課 (1/14)

Randall
(12/30)

米夏
兒童流行街舞 (8/9)

圓圓
踢踏中級 (8/8)

夹夹
(2/2)

7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(3/28)

玉門舞集
十月週一下午 (3/4)

玉門舞集
(3/4)

玉門舞集
(4/5)

玉門舞集
(4/5)

玉門舞集
(4/5)

圓圓
成人流行MV舞蹈課程 (4/8)

Angelina
(2/6)

Daniel Lee

Yuki
(1/3)

玉門舞集
十月週五晚上 (4/4)

玉門舞集
(4/4)

Fanko
Hip Hop (3/15)

芋圓
排練

圓圓
踢踏中級 (1/13)

圓圓
小芭蕾 (2/7)

圓圓
兒童流行舞蹈課 (2/14)

Randall
(13/30)

米夏
兒童流行街舞 (9/9)

7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(4/28)

玉門舞集
十月週一下午 (4/4)

玉門舞集
(4/4)

玉門舞集
(5/5)

蜜絲

玉門舞集
(5/5)

玉門舞集
(5/5)

圓圓
成人流行MV舞蹈課程 (5/8)

Angelina
(3/6)

玉門舞集
十一月週五晚上 (1/5)

蜜絲

玉門舞集
(1/5)

Fanko
Hip Hop (4/15)

芋圓
排練

圓圓
踢踏中級 (2/13)

圓圓
小芭蕾 (3/7)

圓圓
兒童流行舞蹈課 (3/14)

Randall
(14/30)