教室時間表

< >
11/7
MON
A
B
11/8
TUE
A
B
11/9
WED
A
B
11/10
THU
A
B
11/11
FRI
A
B
11/12
SAT
A
B
11/13
SUN
A
B
< >
11/14
MON
A
B
11/15
TUE
A
B
11/16
WED
A
B
11/17
THU
A
B
11/18
FRI
A
B
11/19
SAT
A
B
11/20
SUN
A
B
< >
11/21
MON
A
B
11/22
TUE
A
B
11/23
WED
A
B
11/24
THU
A
B
11/25
FRI
A
B
11/26
SAT
A
B
11/27
SUN
A
B
< >
11/28
MON
A
B
11/29
TUE
A
B
11/30
WED
A
B
12/1
THU
A
B
12/2
FRI
A
B
12/3
SAT
A
B
12/4
SUN
A
B
7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(6/9)

清潔

LillyQueen
(1/7)

玉門舞集
11月週一下午 (1/4)

玉門舞集
11月週二早上 (2/5)

乃文
(2/5)

LillyQueen
(2/8)

玉門舞集
11月週二晚上 (2/5)

Fanko
Hip hop (3/9)

玉門舞集
(2/5)

Sandy 雅婷
(6/6)

圓圓
成人MV (4/11)

玉門舞集
(2/2)

玉門舞集
(2/4)

圓圓
一對一舞蹈教學 (1/8)

LillyQueen
(2/8)

Sandy 雅婷
(2/4)

Sandy 雅婷
(1/6)

林波妞
(1/5)

Fanko
Hip hop (4/9)

圓圓
兒童流行MV舞蹈 (6/13)

圓圓
Tap dance (7/12)

Fanko
Hip hop (7/13)

圓圓
一對一舞蹈教學 (4/12)

圓圓
一對一舞蹈教學 (1/11)

圓圓
兒童肢體開發(私人包班) (2/12)

Amber雪梨
(2/2)

Randall
(7/13)

Fanko
Hip hop (5/9)

Ivy
(15/20)

7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(7/9)

清潔

玉門舞集
11月週一下午 (2/4)

玉門舞集
11月週二早上 (3/5)

乃文
(3/5)

玉門舞集
11月週二晚上 (3/5)

Fanko
Hip hop (6/9)

玉門舞集
(3/5)

Sandy 雅婷
(1/6)

圓圓
成人MV (5/11)

玉門舞集
(3/4)

圓圓
一對一舞蹈教學 (2/8)

Sandy 雅婷
(2/6)

Fanko
Hip hop (7/9)

圓圓
兒童流行MV舞蹈 (7/13)

圓圓
Tap dance (8/12)

Fanko
Hip hop (8/13)

圓圓
一對一舞蹈教學 (5/12)

圓圓
一對一舞蹈教學 (2/11)

楚楚
(2/2)

Randall
(8/13)

Ivy
(16/20)

7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(8/9)

清潔

LillyQueen
(2/7)

玉門舞集
11月週一下午 (3/4)

玉門舞集
11月週二早上 (4/5)

乃文
(4/5)

LillyQueen
(3/8)

玉門舞集
11月週二晚上 (4/5)

Fanko
Hip hop (8/9)

玉門舞集
(4/5)

Sandy 雅婷
(2/6)

圓圓
成人MV (6/11)

玉門舞集
(4/4)

圓圓
一對一舞蹈教學 (3/8)

LillyQueen
(3/8)

Sandy 雅婷
(3/4)

Sandy 雅婷
(3/6)

林波妞
(2/5)

圓圓
兒童流行MV舞蹈 (8/13)

圓圓
Tap dance (9/12)

Fanko
Hip hop (9/13)

圓圓
一對一舞蹈教學 (6/12)

圓圓
一對一舞蹈教學 (3/11)

圓圓
兒童肢體開發(私人包班) (3/12)

Randall
(9/13)

Fanko
Hip hop (9/9)

Ivy
(17/20)

7:00AM
7:30AM
8:00AM
8:30AM
9:00AM
9:30AM
10:00AM
10:30AM
11:00AM
11:30AM
12:00PM
12:30PM
1:00PM
1:30PM
2:00PM
2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:00PM
4:30PM
5:00PM
5:30PM
6:00PM
6:30PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM
8:30PM
9:00PM
9:30PM
10:00PM
10:30PM
11:00PM
11:30PM
12:00AM
12:30AM
1:00AM
1:30AM

曉玉瑜珈
(9/9)

清潔

LillyQueen
(3/7)

玉門舞集
11月週一下午 (4/4)

玉門舞集
11月週二早上 (5/5)

乃文
(5/5)

LillyQueen
(4/8)

玉門舞集
11月週二晚上 (5/5)

小麥老師

玉門舞集
(5/5)

Sandy 雅婷
(3/6)

阿聰
(1/4)

圓圓
成人MV (7/11)

阿聰
(1/4)

玉門舞集
(1/5)

圓圓
一對一舞蹈教學 (4/8)

LillyQueen
(4/8)

Sandy 雅婷
(4/4)

Sandy 雅婷
(4/6)

林波妞
(3/5)

小麥老師

圓圓
兒童流行MV舞蹈 (9/13)

圓圓
兒童肢體開發(私人包班) (4/12)

Randall
(10/13)

Fanko
hip hop (1/7)

Ivy
(18/20)